Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor digitale diensten door Stichting Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) te Wageningen

1. Algemeen.

a)    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens NBC verzorgde digitale diensten.

b)    Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever of deelnemer zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever NBC en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. Activatiecodes.

a)    Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van NBC zijn vrijblijvend.

b)    Activatiecodes voor kennismodules in NBC Fresh Up worden besteld via de bestelmodule op de website www.freshup.nbc.nl.

c)    Studentactivatiecodes voor FlexBase worden besteld via de bestelmodule op de website www.flexbase.nl.

d)    Activatiecodes voor docenten en schoolbeheerders dienen door de onderwijsinstelling via de daartoe gerechtigde persoon via e-mail:  flexbase@nbc.nl besteld te worden.

e)    Activatiecodes worden direct na betaling middels e-mail verstrekt.

f)     Gelijktijdig met betaling van de kosten of ondertekening van de offerte aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

 

3. Kennismodules.

a)    NBC spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de content in NBC Fresh Up en FlexBase.

b)    Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door NBC geleverde content dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan NBC kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de deelnemer geacht geen klachten te hebben.

 

4. Betaling.

a)    Betalingen van activatiecodes dienen gelijktijdig bij bestelling middels iDeal te  geschieden.

b)    Na betaling worden de bestelde activatiecodes inclusief factuur per e-mail verzonden.

c)    NBC verzendt facturen uitsluitend als pdf-bestand per email.

 

5. Annulering en wijziging.

a)    Betalingen voor activatiecodes worden niet gerestitueerd. Indien een deelnemer verhinderd is voor deelname is hij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.

b)    Aan informatie op www.freshup.nbc.nl ; www.flexbase.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van NBC zijn vermeld aangaande NBC Fresh Up en/of FlexBase kunnen geen rechten worden ontleend.

c)    Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt NBC zich het recht voor content van NBC Fresh Up en FlexBase inhoudelijk aan te passen.

 

6. Intellectueel eigendom.

a)    De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte informatie (kennismodules) komen NBC toe.

b)    Alle door NBC in het kader van NBC Fresh Up en/of FlexBase aan opdrachtgever verstrekte informatie (content) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of diens organisatie. Het is deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren. Het is deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens NBC verstrekte informatie (kennismodules) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke kennismodule te ontwikkelen of beschikbaar te stellen, tenzij NBC daaraan voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 

7. Aansprakelijkheid.

a)    Met het verstrekken van activatiecodes aanvaardt NBC een inspanningsverplichting. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door NBC geleverde kennismodules de uiterste zorg wordt betracht, kan NBC de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. NBC is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

b)    De aansprakelijkheid van NBC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de kosten van de activaticode(s) en zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van NBC wordt uitgekeerd, doch in geen geval meer dan EUR 250,- per gebeurtenis behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens NBC.

c)    NBC is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door cursist of enige derde van door NBC verstrekte informatie of geleverde kennismodule.

 

8 Geheimhouding.

a)    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

b)    Het bepaalde in artikel 8.a geldt niet indien NBC of de opdrachtgever op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren.

9 Toepasselijk recht en geschillen.

a)    Op elke overeenkomst tussen NBC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b)    De rechter in de vestigingsplaats van NBC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft NBC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

10 Privacy Statement.

a)    NBC respecteert de privacy en zal persoonsgegevens slechts in overeenstemming met dit Privacy Statement en de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken.

b)    NBC legt de persoonsgegevens van haar opdrachtgevers, zoals naam, (e-mail)adres, en telefoon(fax-)nummer vast in een gegevensbestand.

c)    De verwerking van deze gegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag door NBC.

d)    De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met de betrokkene te sluiten en gesloten overeenkomsten en onze klantadministratie. Hiernaast gebruikt NBC de gegevens om de betrokkenen op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

e)    De persoonsgegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of de aanbiedingen zoveel mogelijk op de betrokkene persoonlijk af te stemmen en om de diensten te verbeteren.

f)     NBC zal de persoonsgegevens niet zonder de voorafgaande toestemming van de betrokkene aan derden verstrekken.

g)    Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop NBC persoonsgegevens verwerkt, kunt u schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van NBC:

NBC klantenservice, postbus 360, 6700 AJ Wageningen, e-mail klantenservice@nbc.nl.

h)    U kunt NBC klantenservice tevens schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens zoals opgenomen in het bestand van NBC in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. 

 

Wageningen, juni 2013